ŞİA İNANÇLARI

Orjinal adı: Akaaid'ül-İmamiyye
Yazan: Ayetullah Muhammed Riza MUZAFFER (r.a)

İçindekiler

Yayına Hazırlayanın Önsözü
Ayetullah Subhani'nin Önsözü
Mütercimin Önsözü
Abdülbaki Gölpınarlı (r.a) Kimdir?
Takriz
Müellifın Önsözü

1- Nazar ve Marifet
2- Furuda Taklidin Lüzumu
3- İçtihad
4- Müçtehid

 

1. Bölüm: İlahiyyat
5- Allahu Taala
6- Tevhid
7- Allah'ın sıfatları
8- Adl
9- Teklif
10-Kazâ ve Kader
11-Bedâ
12- Din hükümleri

 

2. Bölüm: Nübüvvet
13-Nübüvvet
14- Peygamberlik lütufdur
15- Peygamberlerin mucizeleri
16- Peygamberlerin masum olduğu
17- Peygamberlerin sıfatları
18- Peygamberler ve kitapları
19- İslam
20- İslam şeriatı
21- Kur'an-ı Kerim
22- İslam'dan önceki şeriatler

 

3. Bölüm: İmamet
23- İmamet
24- İmamın İsmeti
25- İmamın sıfatları
26- İmamlara itaat
27- Ehl-i Beyt'i sevmek
28- İmamlar
29- İmamet nass iledir
30- İmamların sayıları
31-Hz. Mehdi(a.f)
32- Ric'at
33- Takiyye

 

4. Bölüm: Ehl-i Beyt, Şiasını nasıl bir edeple terbiye eder?
34-Dua
35- Sahife-i Seccadiyye
36- Kabirleri ziyaret
37- Ehl-i Beyt'e göre Teşeyyü'nün anlamı
38- Cevir ve zulüm
39- Zalimlere yardım
40- Zalimin hükmü altinda vazife görmek
41- İslami birliğe çağırı
42- Müslümanın müslümandaki hakkı

 

5. Bölüm: Mead
43- Ba's ve mead
44- Cismani mead
Kaynakların en önemlileri

 

 

 

 

 

 

 

Mütercim: Profesör Abdulbaki GÖLPINARLI (r.a)
Yayınlayan: Yayın no: 1 Tiraj: 3000
Dizgi: el-Mehdi (a.f) dizgi.
Baskı: İkinci baskı 1415 H.K. 1994 M.
Dağıtım ve İsteme Adresi: Avrupa Ehl-i Beyt Camiler
Federasyonu str 3 47119 Duisburg-Germany Telefon: (0203)871911
Programlayan: www.islamkutuphanesi.com