İMAM KHUMEYNİ(r.a)'NİN ESERLERİ
 

I- SahurDuası Şerhi

2-"Re'su'l-Calût" Hadisinin Şerhine İmam'ın Haşiyesi

3-"Akıl ve Cehl Ordusu" Hadisinin Şerhi

4-"Fusûsu'l-Hikem"in Şerhine Haşiye

5-"Kırk Hadis" Şerhi

6-Namaz Âdâbı (Âdâbu's-Salat)

7-"Esfar" (irfani eserler) Haşiyesi

8-Envaru'l-Hidaye fi't-ta'lîgatu Ale'l-kifaye ( 2 cilt),

9- Risaletu'l-İstishab

10- Risaletu'l-İctihad ve't-Taklid

II- Risale fi't-Taleb ve'1-İrade

12- Risale fi'l-Kâ'ideti min Mulk

13- Kitabu't-Tahâre (4 cilt)

14- Mekâsib-u Muharrame (2 cilt)

15- Risaletu Necati'1-İbad

16- Ayetullah El-Uzma Burucerdî'nin Fıkıh Dersleri

17- Hac Fetvaları

18- Kitabu'l-Bey' (5 cilt)

19- Kitabu'l-Halel fi's-Salat

20- Cihad-ı Ekber yada Nefse Karşı Mücadele

21- Fetvalar

22- İrfanî Mektuplar

23- "Re'su'l-Calût" Hadisinin Şerhi

24- "Fevaidu'r-Razaviyye" Şerhine Haşiye

25- Misbahu'l-Hidaye ile'l-Hilafe ve'l-Vilaye

26- "Misbahu'l-Uns"a Haşiye

27- Sırru's-Salat (Salatu'l-Ârifîn ve Mi'racu's-Salikîn)

28- Risaletu Likâu'llah

29- Keşfu'l-Esrar

30- Bedayiu'd-Durer fi Kâidetu Nefyi'd-Darar

31- Risaletu fi't-Teâdul ve't-Teracîh

32- Menahicu'l-Vusul ilâ İlmu'1-Usul (2 cilt)

33- Risaletu fi't-Takiyye

34- Risale fi Ta'yîni'l-Fecr fı'1-Leyalî'l-Mukammere

35- Ta'lîka ale'l-Urvetu'l-Vuska

36- Ta'lîka alâ Vesiletu'n-Necat

37- Miras Risalesine Haşiye

38- Tevzihu'l-Mesail (İlmihal risalesi)

39- Tahriru'l-Vesile (2 cilt)

40- Takriratu Durus-i İmam Humeynî

41- İslâmî Hükümet yada Velayet-i Fakîh

42- Hamd Suresi Tefsiri

43- ŞiirDîvanı

44- Siyasî-İlahî Vasiyetname (son mesaj)

45- Sahife-i Nur (İmam'ın mesajları, konuşmaları, röportajları, mektup ve ahkâmı, 22 cilt)