Hz. Mâsume
 

HZ. MASUME’NİN (S.A) YÜCE TÜRBESİNİN GÖLGESİNDE

Mezhebî Değerlere Saygı

Niçin "II. Fatıma Hz. Mâsume"?

İslam’dan Önce Kum Kenti

İslam’dan Sonra Kum

Abbasîler Döneminde Kum

Kûfe Şiîlerinin Kum’a Hicreti ve Kum Halkının Şiî Oluşu

Ali (a.s) Evlatlarının Kum’a Gelişi

Kum'a Gelen Bazı Oryantalistler ve İzlenimleri

Şehre “Kum” Denilmesinin Sebebi

Kum Kenti'nin Fazileti

Kum Halkının Fazileti

Kum Şiîlerin Merkezi

Kum’daki Büyük Şiî Şahsiyetler

İmam Rıza'nın (A.S) Kum'a Gelişi

Di'bil Olayı ve Kumluların Ehl-i Beyt’e Olan Aşkı

İmam Rıza (a.s) ile Görüşen Bir Grup Kumlu

Zalim Halifeler Karşısında Kum Halkının Özgürlük Mücadelesi

Kum Halkının Memun’a İtirazı

Kum Halkının Ali (a.s) Evlatlarına Bağlılığı

İmam Cevad’ın Kumlu Bir Şiî'ye Lütfü

Kum Halkının İmam Hâdi (a.s) ile İrtibatı

İmam Hasan Askerî’nin (a.s) Kum ve Âve Halkına Yazdığı Mektup

Kumluların ve Diğer Halkların İmam Hasan Askerî (a.s) ile Bağlantıları

Kum Halkının Şiî Hâkimi Karşılaması

KUM İSLAMÎ İLİMLER HAVZASI'NIN KISACA TARİHİ VE HALKA SUNDUĞU YENİLİKLER

Kum İslamî İlimler Havzası'nın Tarihine Kısa Bir Bakış

Eş’arîlerin Kum’a Gelişi

II. ve III. Asırlarda Kum İslamî İlimler Havzası

III. Asırda Kum İslamî İlimler Havzası ve İmam Rıza’nın (a.s) Kum’a Gelişi

Hz. Mâsume’nin Kum’a Gelişinin Havza Üzerindeki Etkileri

KUM İSLAMÎ İLİMLER HAVZASI'NIN YETİŞTİRDİĞİ II., III. ve IV. ASIRDAKİ SEÇKİN ŞAHSİYETLER

1- Zekeriya b. Adem b. Abdullah b. Saad Eş’ari (r.a)

2- Zekeriya b. İdris b. Abdullah Eş’ari (r.a)

3- Adem b. İshak b. Adem b. Abdullah Eş’ari (r.a)

4- İshak b. Abdullah Kummi (r.a)

5, 6- İmran ve İsa b. Abdullah (r.a)

7, 8- İbrahim b. Hâşim ve Oğlu Ali (r.a)

9- Yunus b. Abdurrahman (r.a)

10- Ahmed b. İshak (r.a)

11- Saad b. Abdullah Eş’arî Kummi (r.a)

12- Ali b. Babeveyh (r.a)

13- Muhammed b. Hasan b. Velid Kummi (r.a)

14- İbn-i Kavleveyh Kummi (r.a)

15- Şeyh Saduk (r.a)

V. ASIRDAN GÜNÜMÜZE KUM İLİM HAVZASI

Kum İlim Havzası'nın V. ve VI. Yüzyıllardaki Parlak Dönemi

X, XI ve XII. Yüzyıllarda Kum İlim Havzası (Safevîler Dönemi)

Feyziye Medresesi

Müminiye Medresesi

Canihan Medresesi

Han Medresesi

Kacarlar Döneminde Kum İlim Havzası

Havzanın Genişlemesinde Ayetullah Feyz’in Rolü

Havzanın Ayetullah Hâirî Tarafından Yeniden Tesisi

Ayetullah Burucerdî'nin Önderliği Döneminde Havza

Ayetullah Burucerdî’nin Kum’a Gelişi

İslamî İlimler Havzası'nın Parlak Eserleri ve Bu Havzada Yetişen Büyük Şahsiyetler

İmam Humeyni’nin Havzaya Getirdiği Yenilikler

Havza'nın Toplumsal, Kültürel ve Siyasî Değişimine Bir Bakış

Kültürel Değişiklikler

Toplumsal Değişiklikler

Siyasi Değişimler

Kum'un İsfahan'dan Ayrılması

KUMLU BEŞ BÜYÜK ALİMİN TAĞUTA KARŞI MÜCADELESİ

1- Mirza Kummî ve Fethali Şah

2- Ayetullah Hâirî ve Rıza Han

3- Ayetullah Bafikî ve Rıza Han

4- Ayetullah Burucerdî ve Rıza Şah

5- İmam Humeynî Siyaset Meydanında

İslam İnkılabı'ndan Sonra İlim Havzasının Genişlemesi

 

II. BÖLÜM

Hz. Mâsume'nin (s.a) Hayatı

Üstün Nitelikleri

HZ. MÂSUME

Hz. Mâsume'nin Soylu Babası

Hz. Mâsume'nin Annesi

Hz. Fatıma Mâsume'nin Doğum Günü

Küçük Bir Araştırma

Kutlu Doğum

Hz. Mâsume'nin Ölüm Tarihi

Hz. Mâsume Niçin Evlenmemiştir?

Hz. Mâsume'nin Hicaz'dan İran'a Hicreti

Diğer Bir Rivayete Göre Hz. Mâsume'nin Kum'a Gelişi

Hicran Acısı

Hz. Mâsume'nin Toprağa Verilmesi

11 Asır Sonra Çürümeyen Bedenler

HZ. MÂSUME'NİN FAZİLETİ

1- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Öz ve Manevî Evladı

2- Hz. Mâsume'nin Paklığı

3- İmam Sadık'ın (a.s) Hz. Mâsume Hakkında Sözleri

4- Baban Sana Feda Olsun!

5- İmamların (a.s) Sağlam Delili

6- Hz. Mâsume'nin Haremi Hz. Zehra'nın (s.a) Mezarının Tecelligâhıdır

7- Özel Ziyaretnâme

8- Mesaj İçerikli Lakapları

9- Hz. Mâsume'nin Şefaati

10- Hz. Mâsume'nin Mezarını Ziyaret Etmenin Sevabı

İlham Verici İki Nükte

HZ MASUME'NİN DERGÂHINDAN BAZI KERAMETLER

1. Yolunu Kaybeden Bir Grup

2. İmam Mehdi (a.f) Haremin Kenarında

3. Çaresiz Hastaya Şifa

4. Şiddetli Sel Tehlikesi

5. Nakkare Sesleri

6. Molla Sadrâ'nın Hz. Mâsume'ye Tevessülü

7. Hakkın Gazâbı

8. Ayetullah Necefî’nin Dileği

Yeni Kerametler

9. Felçli Kızın Şifa Bulması

10. Bir Sinir Hastasına Esen Rahmet Rüzgârı

11. Felçli Kızın Şifa Bulması

12. Şifa Kadehi

13. Nahçivanlı Bir Öğrenci

Ayetullah Erakî'nin Dilinden

14. Elimin İyileşmesi

15. Felçli Bir Seyidin Şifa Bulması

16. İmam Rıza'nın Hz. Mâsume'yi Tavsiye Etmesi

17. Hz. Mâsume'nin (s.a) Kendi Meddahına Lütfü

18. Hz. Ebulfazl'ın İnayeti

19.Yeni Bir Keramet Daha

20. Hz. Mâsume'nin (s.a) Şehitlere Hizmet Eden Kimseye İnayeti

Hz. Mâsume'nin (s.a) Türbesinin Tarihçesi

Safevîler Dönemi

Kacarlar Dönemi

Harem-i Şerif'te Yazılı Olan BazıHadis ve Şiirler

Harem-i Şerif'teki Bazı Ayet ve Rivayetlerden Yazıtlar

Harem-i Şerif'teki Diğer Yazıtlar

Kubbenin Altınla Kaplanması

Türbenin İlk Zerihinin Hazırlanması

Zerihin Yenilenmesi Neden Gerekli?

Zerihi Değiştirme Girişimleri

Yeni Zerihteki Değişiklikler

Yeni Zerihin Montajı

Hz. Mâsume Hakkında Bir Şiir

Türbenin Tozunun Alınması Geleneği

 

III. BÖLÜM

Cemkeran Camii
İmamzâdelerin Türbeleri
Kum'un Görmeye Değer Yerleri

Hz. Mehdi (a.f) Hükümetinin Önemli Merkezlerinden Biri Kum'dur

Cemkeran Mescidi

Hz. Ali'nin Cemkeran Hakkında Gaybî Haberi

Ayetullah Necefî Mer'aşî'nin Cemkeran Mescidi Hakkındaki Görüşleri

Cemkeran Mescidi'nde İmam Mehdi ile Mülâkat

Ayetullah Bafikî'nin İmam Mehdi ile Görüşmesi

Necefli Alime İmam Mehdi'nin (a.f) Yol Göstermesi

Başka Bir Görüşme ve Kum'da İmam Hasan Camii'nin Kurulması Olayı

Yedullah Recebiyân'ın İlginç Öyküsü

Cemkeran Mescidi'nin Bugünkü Durumu

Cemkeran Mescidi’ne Has Ameller

KUM ŞEHRİ'NDE TÜRBELERİ OLAN MEŞHUR İMAMZADELER

Hz. Mâsume'nin Haremi Şerif'inde Defnedilen İmamzâdeler

Musa Muberka

Çehel Ahterân

Şah Hamza

Şehzade Ahmed

İmamzâde Zeyd

İmamzâde Ahmed

İmamzâde Sultan Muhammed Şerif

İmamzâde Ali b. Cafer

Yeşil Kubbe Bağı'ndaki Üç Mezar

İmamzâde İbrahim ve Muhammed

İmamzâde Cafer ve Seyit Mâsum’un Türbesi

İmamzâde Seyit Ali

İmamzâde Ahmed (2)

Hak Fereç'teki İmamzâdeler

İmamzâde Safure ve Amcası

İmamzâde Nâsir

Şehzade Ahmed Kâsım

İmamzâdeleri Ziyaret Etme Şekli

Kum’da Defnedilen diğer Önemli Şahsiyetler

Kum’da  Mezarı Olan Padişahlar

Kum’daki Meşhur Mescitler

1- Mescid-i İmam

2- Mescid-i Cami

3- Mescid-i Aşkali

4- Mescid-i Bâlaser

5- Mescid-i Sîni

6- Mescid-i Âzam

7- Musalla-i Kudüs

Kum Halk Kütüphaneleri