Downloadable Books in Swahili Language

Main Books

Qur'ani Tukufu:::Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili By Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani.exe ::: Read Online
Translation of the Holy Qur'an to Swahili Language (Arabic and Swahili)::: quranitukufu.com by Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
 

Al-Sahifat Al –Kamilat Al-Sajjadiyya::: Kimeandikwa na: Ali ibn al - Husayn Imam Zaynul al - Abidin (a.s.) ::Kimetafsiriwa na: Sheikh Haroon Pingili.exe ::: Read Online

Arabic & Swahili
 
Tafsir al-Kashif vol. 1 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .exe ::: Read Online
Juzuu ya Kwanza
Kimetafsiriwa na: Sheikh Hasan Mwalupa (mwalupa@hotmail.com)

Kimetolewa na kuchapishwa na: Al-Itrah Foundation
Email: info@alitrah.org (Website: www.alitrah.org)
 
Tafsir al-Kashif vol. 3 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya. ::: Read Online                            pdf. ::               .exe
Juzuu ya Tatu
 
Tafsir al-Kashif vol. 4 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya  ::: Read Online                            pdf.                  .exe
Juzuu ya Nne
 
Tafsir al-Kashif vol. 5 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya. ::: Read Online                           pdf.                    .exe
Juzuu ya Tano
 
Fiqh.exe ::: Read Online
   HIJAB  
   Umuhimu wa Hijab
   Uharamisho wa kamari katika uislam
   Madhambi Yamfanyayo Mtu Kuingia Jahannam
   Utetezi wa sheria za kiislamu
   Hidaya Ya Ramadhani
   Mambo Yanayomhusu Maiti
   Mut'a ndoa sahihi
   Kunyoa ndevu: ukike wa kisasa
   Ndoa katika uislam
   Uharamisho wa riba
   Kutoa au kuomba sadaka
   Tawba
  
   Uharamisho wa Uongo (Juzuu ya Kwanza)
   Ulawit dhambi kuu
   Uharamisho wa ulevi
   Usamehevu katika uislam
   Uharamisho wa uongo(Juzuu ya pili)
   Wajibu wa vijana
   Dhambi kuu la kutokulipa zaka,khums na sadakah
   Sheria za Kiislamu Katika Dunia ya Kisasa
   Utawala wa faqihi 
   Kitabu cha Saumu 
   USAFI WA MWILI NA 
   SHIA NA SAHABA 
   UMAKINI KATIKA SWALA 
 
Hadith.exe ::: Read Online
   Hadithi za mtume
   Hadith
   hadith makala
   Hadithi ya Kisa
   shada
   Uandishi wa Hadith
   Hadith za mtume s.a.w.w. na ma-imamu a.s.
   Hadithi ya thaqalain
   Shia na Hadithi
   Abu Hurairah
 
Ushia.exe ::: Read Online
   Ushia ni huu
   Ulul Amr Ni Nani
   Kwa nini mashia' husali kwa kuunganisha sala kwapamoja
   Ukweli kuhusu shia ithna a'shariyah kutoka katika vitabu sita vilivyo sahihi
   SWALI La Sheikh Saleh Al-Farsy Na JIBU La Kashiful Ghitaai
   Jibu la Jibu
 

Mixed

Etrat.exe ::: Raed Online
The Biography of 14 Infallibles (as)
 
Abu Dharr by Kikundi cha Wanachuoni, Islamic Seminary Publications. :::  Read Online      Version:1.pdf   Version:2 .exe
Kimetarjumiwa na: Al-Akh Salman Shou
Email:info@alitrah.org / Website:www.alitrah.org
 
Adhana Usiku wa Manane by Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari.exe ::: Read Online
 
 
Akhlaq - Maadili.exe ::: Read Online
 
 
Anayengojewa (Imamu al-Mahdi (a)) by Maulana Sayyid 'Ali Naqi Saheb..exe ::: Read Online
 
 
Aqaeed ::: Akida.exe ::: Read Online
   NGUZO NNE ZA IMANI
   Jannat na Jahannam ( Pepo na Moto )
   Uchunguzi Makini Juu ya Ukristo
   Haja Ya Dini
   Roho ya Towhidi
   KUWA NA UHURU NA KUTOKUWA NAO
   Ukweli kuhusu Uislamu
   Taqiyah
 
Atakapokuja by Sayyid Mahdi Shuja'i.exe ::: Read Online
A story for children on Imam al-Mahdi [a]. Atakapokuja literally means "When he comes" i.e. Imam al-Mahdi [a]
 
Bangi Yaua by Hadi Mudarrisi / Hassan A Mwalupa.exe ::: Read Online
Drugs Kill!
 
Barua ya Wazi kwa Mawahabi (1-10) by Sh. Abdilahi Nassir.exe  ::: Read Online
Open Letters to the Wahhabis
 
Biblia Neno La Mungu? by Sayyid Muhammad Mahdi Husaini Shirazi .exe ::: Read Online
Kimefasiriwa na Sayyid Muhammad Mahdi Musawy Shushtari
 
 
Bwana Abu Talib by Allama al-Amini .exe ::: Read Online
 
 
Chemchem Ya Uhuru - Imamu Husain Sayyid-us-Shuhada (a) by Sayyid Ali Naqi Saheb.exe ::: Read Online
 
 
Dalili za Qiyama na Ubashiri wa Kudhihiri Imam Mahdi (a) by Amiraly M.H. Datoo.exe :::Read Online
 
 
Dastani::: Masimulizi.exe ::: Read Online
 
 
Dhambi Kuu La Kutokulipa Zaka, Khums Na Sadaqah by Ayatullah Dastaghayb / Amiraly M H Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Dua Iliyokubaliwa by Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari.exe ::: Read Online
 
 
DU’A YA MWEZI WA RAMADHANI (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu).pdf
 
 

DUA ZA BAADA YA KILA SALA.exe ::: Read Online

 
 

DUA ZA KILA SIKU.exe ::: Read Online

 
 

DUA ZISOMWAZO BAADA YA SALA KATIKA MWEZI WA RAMADHANI.exe ::: Read Online

 
 
Etrat.exe (another version) ::: Read Online
The Life Story of 14 Infallibles (as)
 
Feqh.exe ::: Read Online
  • Hukumu za udhu
  • Namna ya kutawadha
  • Hukumu za tayammam
  • Namna ya kutayammam
  • ghusli (kuoga)
 
  • Adhana na iqama
  • Hukumu za sala
  • Namna ya kusali
  • Sala ya ijumaa
  • Sala ya ayaat

 

 
Fiqh.exe ::: Read Online
   HIJAB  
   Umuhimu wa Hijab
   Uharamisho wa kamari katika uislam
   Madhambi Yamfanyayo Mtu Kuingia Jahannam
   Utetezi wa sheria za kiislamu
   Hidaya Ya Ramadhani
   Mambo Yanayomhusu Maiti
   Mut'a ndoa sahihi
   Kunyoa ndevu: ukike wa kisasa
   Ndoa katika uislam
   Uharamisho wa riba
   Kutoa au kuomba sadaka
   Tawba
  
   Uharamisho wa Uongo (Juzuu ya Kwanza)
   Ulawit dhambi kuu
   Uharamisho wa ulevi
   Usamehevu katika uislam
   Uharamisho wa uongo(Juzuu ya pili)
   Wajibu wa vijana
   Dhambi kuu la kutokulipa zaka,khums na sadakah
   Sheria za Kiislamu Katika Dunia ya Kisasa
   Utawala wa faqihi 
   Kitabu cha Saumu 
   USAFI WA MWILI NA 
   SHIA NA SAHABA 
   UMAKINI KATIKA SWALA 
 
Hadith.exe ::: Read Online
   Hadithi za mtume
   Hadith
   hadith makala
   Hadithi ya Kisa
   shada
   Uandishi wa Hadith
   Hadith za mtume s.a.w.w. na ma-imamu a.s.
   Hadithi ya thaqalain
   Shia na Hadithi
   Abu Hurairah
 
Hadith ya Mufazzal by Mufazzal Ibn Umar.exe ::: Read Online
The famous hadith of Mufaddal from Imam al-Sadiq [a] on the proofs of God's existence.
 
Hadith Za Mtume (s) Na Ma Imamu (a) (1-700) by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Hadith of the Prophet [s] and the Imams [a] (1-700) (see also separate entry for hadith 700-1710)
 
Hadith Za Mtume (s) Na Ma Imamu (a) (700-1710) by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Hadith of the Prophet [s] and the Imams [a] (700-1710) (see also separate entry for hadith 1-700)
 
Hadithi Za Mtume (s) by Ductoor A Kadiri.exe ::: Read Online
Traditions (ahadith) of the Prophet [s]
 
Haja Ya Dini by Sayyid Saeed Akhtar Rizvi.exe ::: Read Online
The Need of Religion
 
Harakati za Wakristo Kuwasalimisha Waislamu by Dr. Zafrul-Islam Khan.exe ::: Read Online
Kutoka: Al-Tawhid Vol. VI No.3 Rajab-Ramadhan 1409 AH
The efforts by Christian missionaries to convert Muslims
 
Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Stories of Bahlul
 
Hidaya Ya Ramadhani by Ductoor A. Kadir Sudi.exe ::: Read Online
 
 
Hijab by Mohammad Ebrahim Al-Muwahid.exe ::: Read Online
 
 
Hijab - Vazi la Mwanamke wa Kiislamu by Muhammad Ibrahim Kadhim Al-Qazwini.exe ::: Read Online
Kimetarjumiwa na: Ustadh Msabah Sha'ban Mapinda

Kimetolewa na kuchapishwa na: Al-Itrah Foundation
Email: info@alitrah.org
Website: www.alitrah.org
 
Hukumu za Kusisimua Zilizotolewa na Imam Ali [a] by Allama al-Amini.exe ::: Read Online
Legal Judgements of Imam Ali (a)
 

Istiftaat:::Maswali na majibu.exe ::: Read Online

1-Aya ya maapizano

2-Aya ya mawaddah

3-Aya ya Wilaya

4-Ibnu taimiyyah

5-Abubakar

 
Jannat na Jahannam (Peponi na Motoni) by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Je Mtume aliteuwa Mrithi? by Dr M S Kanju.exe ::: Read Online
Did the Prophet (s) not appoint a successor?
 
Jee Shia Huamini Tahreef? by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Do Shias believe in the interpolation (Tahreef) of the Qur'an?
 
Kanuni za Ndoa na Maadili ya Familia by Hujjat al-Islam Ibrahim Amini.exe ::: Read Online
Kimetajumiwa na: Al-Akh Salman Shou

Kimetolewa na kuchapishwa na: Al-Itrah Foundation
P. O. Box 19701, Dar-es-Salaam, Tanzania
Email: info@alitrah.org / Website: www.alitrah.org

English title of this book: Principles of Marriage
 
Karbala by Amiraly M.H.Datoo.exe ::: Read Online
This is a picture guide. Please note file size: 734 kb (due to pictures).
 
Katika Hema La Rustam by Ustadh Shahid Murtada Mutahhari.exe ::: Read Online
 
 
Khadija-tul-Kubra by Sayyed A. A. Razwy.exe   ::: Read Online   .exe
 
Mke wa Mtume Muhammad {Mungu Amrehemu}
Historia fupi ya maisha yake (A short history of her life)

Kimetarjumiwa na (Translated to Swahili by):
al-Akhy Salman Y. Shou
Kisha nikaongoka.exe ::: Read Online
 
 
Kufunga Saumu Siku ya Ashura by Amiraly M H Datoo.exe ::: Read Online
Fasting on the Day of Ashura
 
Kumetokea nini katika siku ya Ghadir Khum? by Dr M S Kanju.exe ::: Read Online
What happened on the Day of Ghadir Khum?
 
Kunyoa Ndevu: Ukike wa Kisasa.exe ::: Read Online
Shaving the beard - modem effeminacy
 
Kutoa au Kuomba Sadaka by Sh. Hurr al-'Aamili / Amiraly M H Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Kuwa na Uhuru na Kutokuwa Nao by Sayyid Mujtaba Musawi Lari.exe ::: Read Online
Imetafsiriwa kutoka katika Kiajemi na Dr. Hamid Algar
 
Kwa Nini Mashia Huunganisha Sala by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Why Shias join their prayers
 
Kwa Nini Mtume Muhammad [s] Alioa Wake Wengi by Jumuiya ya Dar-Rahe-Haq.exe ::: Read Online
Why the Prophet Muhammad (s) had many wives
 
Kwa nini Shi’a? by Dr M S Kanju.exe ::: Read Online
 
 
Maadhimisho ya Maulid by Shaikh Akmal Hussein Tahir.exe ::: Read Online
Celebrating the Mawlid of the Prophet (s)
 
Maadili ya Kiislamu katika Vita by Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari.exe ::: Read Online
The Justice of Islam during War
 
Maadili ya Tabasamu - Imam Musa al-Kadhim (a) by Sayyid Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb.exe :: Read Online
Imam Musa al-Kadhim (a)
 
Madhehebu ya Kishia.exe ::: Read Online
Shia sects
 
Madhehebu ya Shia Ismailiya by Jamali A. Kasole.exe ::: Read Online
Difference between Shia Ithna Ashari and Ismailis
 
Mafunzo ya uislaam.exe ::: Read Online
Masomo ya kiislaam kitabu cha kwanza

Masomo ya kiislaam kitabu cha pili

Masomo ya Kiislamu Kitabu cha Tatu

Masomo ya Kiislamu Kitabu cha Nne

 
Mahari ya Damu by Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari.exe ::: Read Online
Dowry of Blood
 
MAKTABA.exe ::: Read Online
 
 
Mambo Yanayomhusu Maiti by Sayyid Muhammad Mahdi al-Musawy.exe ::: Read Online
 
 
Maombolezo ya Kifo Cha Imam Husain (a.s.) by Sayyid Abdul Husain Sharafuddin.exe ::: Read Online
 
 
Mashairi ya Masaibu ya Kerbala by Ahlul Bayt [a.s.] Assembly of Tanzania.exe ::: Read Online
Elegies on the Tribulations of Karbala
 
Masimulizi (Hadithi) Katika Qur'an by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Maswali kuhusu Maiti by Amiraly M.H.Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Maulidi, si bida, si haramu by Sh. Abdilahi Nassir.exe ::: Read Online
Celebrating the birthday of the Prophet [s] (Mawlud al-Nabi) is neither an innovation (bid'ah) nor is it forbidden (haraam)
 
Mawahhabiya na Wauaji wa Imamu Husayn [a] by Sayyid Saeed Akhtar Rizvi.exe ::: Read Online
Wahhabis and the Murderers of Imam Husayn (a)
 
Mbingu Imenikirimu by Marwan Khaliyfat.pdf
Translated by Abdul-Karim J Nkusui
 
Meza ya Uchunguzi by Omar Jumaa Mayunga.exe ::: Read Online
A Discussion on issues such as Mubahala, Saqifa, the Ahlul Bayt, Khulafa, Sahaba, etc.
 
Mfungwa Adhimu - Imam Hasan al-Askari [a] by Sayyid Ali Naqi Saheb.exe ::: Read Online
 
 
Mkufu wa Ajabu by Sayyid Mahdi Shuja'i.exe ::: Read Online
 
 
Muhimu wa Hijab by Sayyid Saeed Akhtar Rizvi / Dhikiri U M Kiondo.exe ::: Read Online
Importance of Hijab
 
Muongozo wa Wasomao by Omar Jumaa Mayunga.exe ::: Read Online
Mi'raj, Taqiyya, Tahrif al-Qur'an, Seeing Allah on Day of Judgement, the Start of Revelation
 
Muta Ndoa Sahihi.exe ::: Read Online
 
 
Mwanamke Mshiriki wa Maisha.exe ::: Read Online
 
 
Mwanamke Mshirika Katika Maisha.exe ::: Read Online ::: Version:2
 
 
Mwenge wa Haki - Majadiliano Kuhusu Sifa za Imam Ali (a).exe ::: Read Online
 
 
Mwenge wa Ukweli - Imamu Jaafar al-Sadiq (a) by Sayyid Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb.exe ::: Read Online
 
 
Ndoa Katika Islam by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Nguzo Ya Uchamungu - Imam Muhammad al-Taqi [a] by Sayyid Ali Naqi Saheb.exe ::: Read Online
 
 
Pamoja na Mitume Katika Njia ya Mashaka by Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi / Hassan A Mwalupa.exe ::Read Online
 
 
Qurani.exe ::: Read Online
   Suratu Abasa
   Watu wa 'ukhdud'(MAHANDAKI)
   Ukweli ni huu
   Suratu Al Fatiha (Ufunguzi Wa Kitabu)
   Muongozo wa Wasomao
   Shia na Qur'ani
 
RISALATUL HUQUQ (HAKI YA MTU KWA MTU).exe ::: Read Online
Kimeandikwa na: Hadhrat Imamu Ali bin HussainZainul Abidiin (A.S)
Kimetafsiriwa Kwa Lugha ya Kiingereza na: Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
 
Riwaya Za Waandishi Mashi'a Katika Vitabu Vya Sahih na Musnad Vya Ahl as-Sunna by Sayyid 'Abd al-Husayn Sharaf al-Din Jabal Amili.exe    Read Online
Narrations by Shias in the Sunni Books of Hadith
 
Roho ya Matumaini - Imam Ali b. Abi Talib (a) by Sayyid Ali Naqi Saheb / Bwana J J Shou ::: Read Online
 
 
Semi Za Imam Ali (a) by Dk. Mir Mahmoud Daawati.exe ::: Read Online
 
 
Shada la Maua Kutoka Bustani ya Ahadith by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Translation of "A Bundle of Flowers"
 
Shahada ya Imam Husayn [a] - Mtazamo wa Kihistoria.exe ::: Read Online
On Ashura
 
Sheria za Kiislamu Katika Dunia ya Kisasa by Shahid Mutahhari / Muhammad Rida Shushtary.exe :: Read Online
 
 
Swali La Sheikh Abdulla Saleh Al-Farsy by Sheikh Ramadhan Idris Kwezi.exe ::: Read Online
Na Jibu La Imam Muhammad Husain Kashiful Ghitaa wa Najaf
Shaikh Abdulla Salh al-Farsy's letter on the cursing of sahaba by shias and the response by Imam Muhammad Husain Kashif al-Ghita of Najaf
Tadwin al-Hadith by Rasul Ja'afariyan.exe ::: Read Online
 
 
Tafsir al-Kashif vol. 1 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .exe ::: Read Online
Juzuu ya Kwanza
Kimetafsiriwa na: Sheikh Hasan Mwalupa (mwalupa@hotmail.com)

Kimetolewa na kuchapishwa na: Al-Itrah Foundation
Email: info@alitrah.org (Website: www.alitrah.org)
 
Tafsir al-Kashif vol. 2 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya. ::: Read Online             pdf .                  .exe
Juzuu ya Pili
 
Tafsir al-Kashif vol. 3 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya. ::: Read Online              pdf. ::             .exe
Juzuu ya Tatu
 
Tafsir al-Kashif vol. 4 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya  ::: Read Online              pdf.                 .exe
Juzuu ya Nne
 
Tafsir al-Kashif vol. 5 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya. ::: Read Online              pdf.                 .exe
Juzuu ya Tano
 
Tafsir al-Kashif vol. 6 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .eexe and .html versions are being prepared
Juzuu ya Sita
 
Tafsir al-Kashif vol. 7 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .exe and .html versions are being prepared
Juzuu ya Saba
 
Tafsir al-Kashif vol. 8 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .exe and .html versions are being prepared
Juzuu ya Nane
 
Tafsir al-Kashif vol. 9 by Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya.pdf :: .exe and .html versions are being prepared
Juzuu ya Tisa
 
Tafsiri ya Sura al-Fatiha (1) by Bashir Haiderali Alidina.exe ::: Read Online
 
 
Tarikh - Historia.exe ::: Read Online
Maadhimisho ya Maulid
Pamoja na mitume katika njia ya mashaka
Meza ya Uchunguzi
Uchunguzi Juu Ya Uwahhabi
Uwahhabi Asili na kuenea kwake
HIistoria ya Kiislam
 
Tarjumu ya Sura 'Abasa (80) .exe ::: Read Online
 
 
Tawba by Shahid al-Mihrab Sayyid Dastghayb al-Shirazi.exe ::: Read Online
Repentance
 
Uchunguzi Juu Ya Uwahhabi by Sheikh Jafar Subhani.exe ::: Read Online
An investigation into Wahhabism
 
Uchunguzi Makini Juu ya Ukristo by Barbara Brown.exe ::: Read Online
Tafsiri ya kitabu kiitwacho A Closer Look at Christianity
A translation of the book "A Closer Look at Christianity" by Barbara Brown
 
Uharamisho wa Riba by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Why usury (ribaa) is forbidden (haraam)
 
Uharamisho wa Ulevi by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
Why Alcohol is Haraam
 
Uharamisho wa Uwongo (Juzuu ya Kwanza) by Amiraly M H Datoo.exe ::: Read Online
Why Lying is Haraam (vol. 1)
 
Uharamisho wa Uwongo (Juzuu ya Pili) by Amiraly M.H. Datoo
Why Lying is Haraam (vol. 2)
 
Uislamu Umesema Kabla Yake by Hadi Mudarrisi / Hassan A. Mwalupa.exe ::: Read Online
Islam said it first
 
Ukweli Katika Minyororo - Imamu Ali al-Naqi [a] by Sayyid Ali Naqi Saheb.exe ::: Read Online
 
 
Ukweli Kuhusu Shia Kutoka Vitabu Sita Sahihi by Dr. Asad Wahiyd al-Qaasim
The truth concerning Shias from the Sunni Sihah Sitta
 
Ukweli kuhusu Uislamu na Ushia by Dr M S Kanju
The truth about Islam and Shias
 
Ukweli wa Ushia Ithna 'Ashariyyah by Dr. Asad Wahid al-Qaasim
Translated by Abdul Karim Nkusui
 
Ulawiti Dhambi Kuu by Ayatullah Sayyid Dastaghayb al-Shirazi.exe ::: Read Online
Homosexuality/Sodomy is a major sin
 
Ulul Amr Ni Nani by Sayyid Saeed Akhtar Rizvi.exe ::: Read Online
Who are the Ulul Amr?
 

UMAKINI KATIKA SWALA by Jameel Kermalli.exe ::: Read Online

Kimeandikwa na: Jameel Kermalli

Kimetarjumiwa na: al-Akh Ramadhani Kanju Shemahimbo
Email:info@alitrah.org / Website:www.alitrah.org
A translation of "Concentration in Prayer".
 

Usahihi wa Historia ya Uislamu na Waislamu by Sayed Ali Asgher Razwy.exe ::: Read Online
Kimetarjumiwa na: Al-Akh Ramadhan Kanju Shemahimbo
Note: Swahili translation of "A Restatement of the History of Islam and Muslims"
 
Usamehevu Katika Islam by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
 
 
Usawa by Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari.exe ::: Read Online
 
 
Ushia.exe ::: Read Online
 
 
Ushia.exe ::: Read Online
   Ushia ni huu
   Ulul Amr Ni Nani
   Kwa nini mashia' husali kwa kuunganisha sala kwapamoja
   Ukweli kuhusu shia ithna a'shariyah kutoka katika vitabu sita vilivyo sahihi
   SWALI La Sheikh Saleh Al-Farsy Na JIBU La Kashiful Ghitaai
   Jibu la Jibu
 
Utetezi wa Sheria za Kiislamu by Seyyed Saeed Akhtar Rizvi.exe ::: Read Online
Miraath (inheritance), women's rights, etc.
 
Utumwa – Mtazamo wa Kiisilamu na wa (Nchi za Ulaya) Magharibi by Allamah Sayyid Sa’eed Akhtar Rizvi.exe ::: Read Online
Kimetarjumiwa na: Al-Akh Salman Shou
Kimetolewa na kuchapishwa na: Al-Itrah Foundation
Email: info@alitrah.org
Website:
www.alitrah.org
 
Uwahhabi - Asili na Kuenea Kwake by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
The Origins and Spread of Wahabbism
 
Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu by Abu Muhammad Zaynu’l ‘Abidin
Ufafanuzi wa dua ya kila siku ya mwezi wa Ramadhani kwa ufupi.
Kimetarjumiwa na: Dr. M. S. Kanju
Kimetolewa na kuchapishwa na: Tabligh sub committee
Email tabligh@raha.com / Website www.dartabligh.org

Note: Translation of "Manifestations of the All-Merciful"
 
Wajibu wa Vijana by Sh. Hasan Saffar / Abu Ahmad Hussein.exe ::: Read Online
 
 
Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah (swt) by Sheikh Akmal Hussein Taheri.exe ::: Read Online
All verses on those loved and not loved by Allah
 
Wanavyosema Wapinga Maulidi Na Majibu Yetu (Makala 1 - 11) by Shaykh Abdilahi Nassir
What those who oppose celebrating the birthday (mawlud) of the Prophet (s) say and our response to them
 
Watu wa 'Sabt' (Sabbath) by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
The People of Sabt
 
Watu wa 'Ukhdud' (Mahandaki) by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
The People of Ukhdud
 
Watu wa Ras by Amiraly M.H. Datoo.exe ::: Read Online
The People of Rass
 
Wito Kwa Waislamu Kuuendea Ukweli by Sheikh Muslim Bhanji
Imam Ali (a) was appointed by the Prophet (s)
 
Yazid Hakuwa Amiirul-Mu'minin by Sh. Abdilahi Nassir.exe ::: Read Online
Yazid was not a Commander of the Faithful
 
Swahili ::::::: www.al.shia.com  .exe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Download Thousands of Books in Languages

Zazaki / Dımli
Türkçe
English
Deutsch
Arabic
 عربي
Farsi / Persian فارسي